Anna Chraniuk
kom: +48 506 176 060,
tel/fax:+48 61 865 18 69
e-mail: airr@amu.edu.pl